ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

سازمان های بین المللی حقوق بشر

سازمان ملل

کریستف هاینز، گزارشگر ویژه مربوط به اعدام های خودسرانه، شتابزده و فراقضایی
۱۶ مرداد ۱۳۹۴
احمد شهید
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
مجمع عمومی سازمان ملل متحد/ترجمه بنیاد برومند
۲۷ آذر ۱۳۹۲
چهار گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
گزارشگر ویژه سازمان ملل/ ترجمه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
۱ مهر ۱۳۹۰
فرانک لارو، گزارشگر ویژه در مورد حمایت از آزادی عقیده و بیان، و ترویج آن
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
گزارش بی بی سی از قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل
۴ فروردین ۱۳۹۰
سازمان ملل متحد، ترجمه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
۲ آذر ۱۳۸۹
سازمان ملل متحد/ترجمه بی بی سی فارسی
۹ دی ۱۳۸۸
سازمان ملل متحد / گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، علل و پیامدهای آن، یوکین ارتوک
۷ بهمن ۱۳۸۴
گروه کار در مورد بازداشت خودسرانه / ترجمه بنیاد برومند
۶ تیر ۱۳۸۲
گزارش گروه کار سازمان ملل متحد دربارۀ بازداشت خودسرانه در ایران
۶ تیر ۱۳۸۲
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد
۲۶ فروردین ۱۳۷۶
دبیرکل زیر کمیسیون مربوط به منع تبعیض و محافظت از اقلیت ها
۲۴ خرداد ۱۳۷۴