بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

مباحث حقوق بشر

این مجموعه مطالبی را در بر می گیرد که در چارچوب حقوق بشر موضوع بحث و سخن است. در این مجموعه دیدگاه های انتقادی به حقوق بشر و پاسخ مدافعان حقوق بشر گردآوری می شود. موضوعات بحث عبارتند از : مجازات اعدام، نسبیت فرهنگی، حقوق زنان، کمیسیون های حقیقت و آشتی، حقوق اقلیت های قومی و مذهبی.

زیر مجموعه‌ها

مطالب این مجموعه: ۱
تازه‌ترین مطالب: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۷
مطالب این مجموعه: ۱۰
تازه‌ترین مطالب: ۱۷ فروردین ۱۳۹۷
مطالب این مجموعه: ۲
تازه‌ترین مطالب: ۲۴ تیر ۱۴۰۱
مطالب این مجموعه: ۹۴
تازه‌ترین مطالب: ۴ خرداد ۱۴۰۲
مطالب این مجموعه: ۳۵
تازه‌ترین مطالب: ۲۵ آبان ۱۴۰۰
مطالب این مجموعه: ۳
تازه‌ترین مطالب: ۱۸ آذر ۱۳۹۴
مطالب این مجموعه: ۳۴
تازه‌ترین مطالب: ۱۶ اسفند ۱۳۹۵