ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

مباحث حقوق بشر

این مجموعه مطالبی را در بر می گیرد که در چارچوب حقوق بشر موضوع بحث و سخن است. در این مجموعه دیدگاه های انتقادی به حقوق بشر و پاسخ مدافعان حقوق بشر گردآوری می شود. موضوعات بحث عبارتند از : مجازات اعدام، نسبیت فرهنگی، حقوق زنان، کمیسیون های حقیقت و آشتی، حقوق اقلیت های قومی و مذهبی.

زیر مجموعه‌ها

مطالب این مجموعه: ۱
تازه‌ترین مطالب: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۷
مطالب این مجموعه: ۱۱
تازه‌ترین مطالب: ۶ آبان ۱۳۹۸
مطالب این مجموعه: ۱۰۲
تازه‌ترین مطالب: ۱۱ مهر ۱۳۹۸
مطالب این مجموعه: ۹
تازه‌ترین مطالب: ۱۸ تیر ۱۳۹۸
مطالب این مجموعه: ۳
تازه‌ترین مطالب: ۱۸ آذر ۱۳۹۴
مطالب این مجموعه: ۳۴
تازه‌ترین مطالب: ۱۶ اسفند ۱۳۹۵