بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org

تماس با بنیاد

اطلاعات برای تماس و ارسال مدارک برای امید:

آدرس پستی:

3220 N Street, N.W., Suite 357
Washington, D.C. 20007
USA

از طریق اینترنت:

[email protected]

تلفن در آمریکا:

۱-۲٠۲-۴۶۵-۷۱۸۴

فاکس:

۱-۲٠۲-۵۳۶-۴۱۷۷