بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
تصاویری از سرکوب دانشجویان در ایران
سرگذشت‌های ناتمام
«سرگذشت‌های ناتمام» نمایشگاه سیاری است از داستان زندگی دانشجویان ایرانی. جوانانی که مجازات شدند، چرا که میخواستند از باورهاشان آزادانه سخن بگویند. هزاران قربانی در سه دهۀ اخیر، به بهانه‌های سیاسی به زندان افتادند یا جان باختند.
سرگذشت‌های ناتمام را ببینید
داستان دانشجویانی که به وسیله حکومت سرکوب شده‌اند
آگاهی توانایی است
از سرکوب مداوم دانشجویان آگاه شوید

سرکوب دانشجویان در ایران

طی بیش از سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی، با هزاران مورد نقض حقوق بشر مواجه بوده‌ایم. در این میان، دانشجویان‌ همواره در معرض بازداشت خودسرانه، زندان، شکنجه و اعدام بوده‌اند. این دانشجویان در جستجوی پیشرفت و تبادل آزاد آراء که نماد آموزش است، هر زمان که به ابراز عقاید و افکارشان پرداختند، آلت دست جریان‌های سیاسی قلمداد شدند، و یا چون حاضر به انکار باورهایشان نبودند، قربانی خشونت شدند. رشتۀ زندگی آنان از هم گسست یا به نحو بازگشت‌ناپذیری دگرگون شد.