بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

سازمان‌های بین المللی حقوق بشر

این مجموعه گزارشاتی را که سازمان‌های جهانی حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران از بدو تآسیس جمهوری اسلامی تا به امروز منتشر کرده اند، گردآوری نموده در اختیار عموم قرار می دهد. مطالب این مجموعه به تدریج به زبان فارسی ترجمه خواهد شد. آشنایی با گزارشات سازمان‌های بین المللی حقوق بشر نه تنها آشنایی با نوع استدلال حقوقی و نهایتاً شناخت فلسفه حقوق بشر است بلکه نشانی است از این که در سال‌های سخت انزوا و سرکوب، جامعه بین المللی ستمی را که بر ملت ایران رفته است به دست فراموشی نسپرده و حقوق دانان و نهاد های بین المللی نگران وضعیت حقوق بشر در ایران بوده و سرکوب گران را در سطح جهانی افشا نموده اند. این گزارشات از طرف دیگر صفحات مهمی از تاریخ معاصر ایران است و با جمع آوری آن بنیاد عبدالرحمن برومند مایل است از زحمات همه این سازمان‌ها که بدون هیچ چشم‌داشتی در طول سال‌های متمادی در کنار این تنها ترین قربانیان سرکوب و ترور، با حضور و همدردی شان نه تنها جان انسان‌هایی را نجات داده اند بلکه روزنه امیدی نیز برای ستم دیدگان گشوده اند عمیقآ قدر دانی کند.

زیر مجموعه‌ها

مطالب این مجموعه: ۸
تازه‌ترین مطالب: ۲۵ اسفند ۱۴۰۱
مطالب این مجموعه: ۳۷۳
تازه‌ترین مطالب: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
مطالب این مجموعه: ۲۵۱
تازه‌ترین مطالب: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
مطالب این مجموعه: ۶۶
تازه‌ترین مطالب: ۲۲ دی ۱۴۰۲
مطالب این مجموعه: ۱۲۹۵
تازه‌ترین مطالب: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
مطالب این مجموعه: ۹
تازه‌ترین مطالب: ۴ مرداد ۱۴۰۲
مطالب این مجموعه: ۲
مطالب این مجموعه: ۷۶
تازه‌ترین مطالب: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵