خبرنامه و تازه‌ها

بدیهی است که خانواده ای فقیر، بدون ارتباط با صاحبان قدرت، در برابر قضاتی که مصمم به نادیده گرفتن وقایع، و در پی مجازات کودکی پانزده ساله هستند، ناتوان است.
"هنوز برای اصلاح قانون فرصت هست. قانونگذاران باید به حرف منطق توجه کنند و مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر را الغا کنند."

خبرنامه‌های پیشین