بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
خبرنامه
>>>

گزارش اعدام‌ها از ایران

ماه مه ۲۰۲۴ ۴۳
در سال ۲۰۲۴ میلادی ۲۳۳
در سال ۲۰۲۳ میلادی ۸۰۷
در سال ۲۰۲۲ میلادی ۵۷۸
در سال ۲۰۲۱ میلادی ۳۱۷
در سال ۲۰۲۰ میلادی ۲۴۸
در سال ۲۰۱۹ میلادی ۲۵۸

خبرنامه و تازه‌ها

خبرنامه‌های پیشین