>>>

خبرنامه و تازه‌ها

اواسط فروردین ماه ۱۳۹۹، اعتراضات زندانیان و تلاش آنها برای فرار از چند زندان در ایران، توجه افکار عمومی را به هراس این افراد از ویروس کووید ۱۹ که در کشور بیداد می‌کند، جلب نمود. ترس و اضطراب زندانیان قابل درک است، زیرا حتی تحت بهترین شرایط، باز هم در مقایسه با کل جامعه، زندانیان در مقابل بیماری های مسری آسیب پذیرترند. البته وصفِ "بهترین شرایط"، تحت هیچ عنوان در مورد زندان های ایران صدق نمی کند چرا که در این زندان ها، چهل سال است بهداشت، و حق زندانیان به برخورداری از سلامت، رعایت نشده و در اولویت قرار نگرفته است.

خبرنامه‌های پیشین