ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
۸ بهمن ۱۳۷۲
قطعنامه