یاد آر

سرلشگر، پدری دلسوز، خلبان هلیکوپتر، و سوارکاری ماهر بود. می‌گویند که او هیچوقت از موقعیت و اعتبار خود در نیروی انتظامی سوء استفاده نکرد.

اعدام‌های گزارش شده

۱۲ ماه ژوئن ۲۰۱۸
۸۷ سال جاری میلادی - ۲۰۱۸
۵۰۷ سال گذشته میلادی (۲۰۱۷)
۵۸۱ در سال ۲۰۱۶ میلادی
۱۰۴۵ در سال ۲۰۱۵ میلادی
۹۳۱ در سال ۲۰۱۴ میلادی
۷۶۹ در سال ۲۰۱۳ میلادی

سرگذشت‌های ناتمام: تصاویری از سرکوب دانشجویان در ایران

"سرگذشت‌های ناتمام" نمایشگاه سیاری است از داستان زندگی دانشجویان ایرانی. جوانانی که مجازات شدند، چرا که می‌خواستند از باورهایشان آزادانه سخن بگویند. هزاران قربانی در سه دهۀ اخیر، به بهانه‌های سیاسی به زندان افتادند یا جان باختند.

به سوی گذاری مسالمت آمیز در ایران
با گردآوری و ثبت موارد نقض حقوق بشر و پیشبرد ارزش‌های دموکراتیک

یادبود امید

برای هزاران قربانی اعدام از زن و مرد، پیر و جوان، با گذشته‌های گوناگون
اقدام شما مؤثراست
مگذارید زندگی‌های به تاراج رفته فراموش شوند اگر نام و نشانی از قربانیان دارید در اینجا وارد کنید