ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

تصویب پیش نویس قطعنامه حقوق بشر علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل

مجمع عمومی سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
۷ آذر ۱۳۹۱
قطعنامه