ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش احمد شهید: وضع حقوق بشر در ایران وخیم‌تر شده است

احمد شهید
سازمان ملل متحد گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
۱۰ اسفند ۱۳۹۱
گزارش