ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش سال ۱۹۸۸ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران

رینالدو گالیندوپل
سازمان ملل متحد
۵ بهمن ۱۳۶۶
گزارش