ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران – گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد
۲۴ شهریور ۱۳۸۹
گزارش