ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

بیانیه گزارشگران بدون مرز در باره حقوق مدنی و سیاسی، و همچنین آزادی بیان، به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد - ۱۸ ژانویه ۲۰۰۲

گزارشگران بدون مرز
سازمان ملل متحد
۲۴ بهمن ۱۳۸۰
بیانیه