ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

قطعنامه ۹ دسامبر ۱۹۹۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
۲۰ بهمن ۱۳۷۷
قطعنامه

 این فقطعنامه به انگلیسی است. نگاه کنید به کتابخانه به زبان انگلیسی