ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش سال ۱۹۹۷ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران

موریس د. کاپیتورن
سازمان ملل متحد
۲۳ مهر ۱۳۷۶
گزارش