ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

پیوست به گزارش سال ۱۹۹۶ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران

موریس د. کاپیتورن
سازمان ملل متحد
۷ آذر ۱۳۷۵
گزارش