بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

سازمان‌های بین المللی حقوق بشر

کمیسیون بین المللی حقوقدانان

کمیسیون بین المللی حقوقدانان
۱۰ آذر ۱۳۵۹