ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

سازمان های بین المللی حقوق بشر

کمیسیون بین المللی حقوقدانان

کمیسیون بین المللی حقوقدانان
۱۰ آذر ۱۳۵۹