ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

سازمان ها ومدافعان ایرانی حقوق بشر

در این مجموعه، گزارشاتی از افراد، گروه ها و سازمان‌های سیاسی ایرانی گرد آمده است که نگران نقض حقوق بشر در نظام اسلامی بوده اند. کمیت و کیفیت این گزارش‌ها نشان بارزی از سطح رشد وجدان دموکراتیک جامعه ایران در مراحل مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی است.

زیر مجموعه‌ها

مطالب این مجموعه: ۲۰
تازه‌ترین مطالب: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
مطالب این مجموعه: ۶
تازه‌ترین مطالب: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
مطالب این مجموعه: ۱۵
تازه‌ترین مطالب: ۷ آبان ۱۳۹۷
مطالب این مجموعه: ۴
تازه‌ترین مطالب: ۱۴ فروردین ۱۳۹۳
مطالب این مجموعه: ۲۹
تازه‌ترین مطالب: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
مطالب این مجموعه: ۱۵
تازه‌ترین مطالب: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
مطالب این مجموعه: ۱۸
تازه‌ترین مطالب: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
مطالب این مجموعه: ۷
تازه‌ترین مطالب: ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
مطالب این مجموعه: ۸
تازه‌ترین مطالب: ۱۴ فروردین ۱۳۹۱