بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

سازمان‌ها ومدافعان ایرانی حقوق بشر

در این مجموعه، گزارشاتی از افراد، گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی ایرانی گرد آمده است که نگران نقض حقوق بشر در نظام اسلامی بوده‌اند. کمیت و کیفیت این گزارش‌ها نشان بارزی از سطح رشد وجدان دموکراتیک جامعه ایران در مراحل مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی است.

زیر مجموعه‌ها

مطالب این مجموعه: ۱۴
تازه‌ترین مطالب: ۱۶ آذر ۱۴۰۲
مطالب این مجموعه: ۲۰
تازه‌ترین مطالب: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
مطالب این مجموعه: ۶
تازه‌ترین مطالب: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
مطالب این مجموعه: ۳۲
تازه‌ترین مطالب: ۱۲ آبان ۱۴۰۲
مطالب این مجموعه: ۴
تازه‌ترین مطالب: ۱۴ فروردین ۱۳۹۳
مطالب این مجموعه: ۳۴
تازه‌ترین مطالب: ۲۰ آبان ۱۳۹۹
مطالب این مجموعه: ۱۷
تازه‌ترین مطالب: ۲۳ آذر ۱۴۰۲
مطالب این مجموعه: ۱۸
تازه‌ترین مطالب: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
مطالب این مجموعه: ۷
تازه‌ترین مطالب: ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
مطالب این مجموعه: ۸
تازه‌ترین مطالب: ۱۴ فروردین ۱۳۹۱