ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، ۱۹۹۸

موریس د. کاپیتورن
سازمان ملل متحد
۱ مهر ۱۳۷۷
گزارش