ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

قطعنامه ۶ مارس ۱۹۹۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
۱۵ اسفند ۱۳۷۶
مدرک رسمی

 این فقطعنامه به انگلیسی است. نگاه کنید به کتابخانه به زبان انگلیسی