ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

قطعنامه ۴ دسامبر ۲۰۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
۲۲ اسفند ۱۳۷۹
قطعنامه

قطعنامه به زبان انگلیسی است. نگاه کنید به کتابخانه به زبان انگلیسی.