ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

کار با برنامۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد، دفترچۀ راهنما برای جامعۀ مدنی

کمسیاریای عالی حقوق بشرسازمان ملل متحد/ترجمه بنیاد برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۰ آذر ۱۳۸۷
دفترچه