ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

قطعنامه ۱۷ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
۵ اسفند ۱۳۷۸
قطعنامه

 این فقطعنامه به انگلیسی است. نگاه کنید به کتابخانه به زبان انگلیسی