ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران، ۴ مارس ۱۹۹۲

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
۱۴ اسفند ۱۳۷۰
قطعنامه

 این قطعنامه به انگلیسی است. نگاه کنید به کتابخانه به زبان انگلیسی