ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش در مورد وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

رینالدو گالیندوپل
سازمان ملل متحد
۸ بهمن ۱۳۶۵
گزارش