ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

یادداشت دبیرکل زیر کمیسیون مربوط به منع تبعیض و محافظت از اقلیت ها در باره وضعیت حقوق بشر در ایران

دبیرکل زیر کمیسیون مربوط به منع تبعیض و محافظت از اقلیت ها
سازمان ملل متحد
۲۴ خرداد ۱۳۷۴
اطلاعیه