بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

منشاء دینی و فکری دموکراسی

مطالب این مجموعه به سه بخش تقسیم می شود. بخش اول به رابطه مذهب و دموکراسی اختصاص دارد که در آن متون پایه ای، در باره‌ی تعریف انسان، خصائل، حقوق و وظایف او در ادیان توحیدی، چه در رابطه با خدا و چه در رابطه با همنوعان‌اش جمع آوری می شود. بخش دوم این مجموعه به منشاء و فلسفه دموکراسی و نظام پارلمانی اختصاص یافته و متون فلسفی و یا مربوط به علوم و حقوق سیاسی را در برمی گیرد همراه با نمونه هایی از تجربۀ تاریخی دیگر ملل در رابطه با ایجاد نظام های دموکراتیک. بخش دیگر این مجموعه به وظایف و مسئولیت های شهروندان در رابطه با ایجاد و دفاع از دموکراسی اختصاص یافته است.

زیر مجموعه‌ها

مطالب این مجموعه: ۴
تازه‌ترین مطالب: ۱۲ آبان ۱۳۹۳
مطالب این مجموعه: ۱۱
تازه‌ترین مطالب: ۲۵ دی ۱۴۰۰
مطالب این مجموعه: ۸
تازه‌ترین مطالب: ۲۵ آبان ۱۳۹۶