ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

یادداشت دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، ۱۶ ماه مه ۱۹۹۷

دبیرکل سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۶
مدرک رسمی