بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره اجرای اعلامیه در باره محو همه اشکال عدم مدارا و تبعیض مبتنی بر دین یا اعتقاد

عبدالفتاح آمور
سازمان ملل متحد
۲۰ بهمن ۱۳۷۴
گزارش