ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران، ۱۹۹۴

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
۱۸ اسفند ۱۳۷۲
قطعنامه

 این قطعنامه به انگلیسی است. نگاه کنید به کتابخانه به زبان انگلیسی