بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱ – ۵۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ استان يزد، ايران، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ آبان ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، داراب
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ دی ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۸ آذر ۱۳۹۶؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۹۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان دریا، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۹ دی ۱۳۹۳؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۵ بهمن ۱۳۹۲؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مرداد ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ آبان ۱۳۹۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۹۶؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ خرداد ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۹۶؛ استان البرز، ايران، زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ آبان ۱۳۹۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ آبان ۱۳۹۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۹۲؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳؛ استان اردبيل، ايران، زندان مشکین شهر، مشکین شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ تیر ۱۳۹۶؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ تیر ۱۳۹۶؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳ مرداد ۱۳۸۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۱ آذر ۱۳۹۶؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ دی ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ خرداد ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ تیر ۱۳۹۶؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۹۵؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۹۵؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ خرداد ۱۳۹۳؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مهر ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آبان ۱۳۹۶؛ استان اردبيل، ايران، زندان مرکزی، اردبيل
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ تیر ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۹۱
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ خرداد ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ خرداد ۱۳۹۴؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.