بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

سازمان‌های بین المللی حقوق بشر

گزارشگران بدون مرز

سازمان گزارشگران بدون مرز یک سازمان غیر انتفاعی است که در دفاع از حق دانستن و حمایت از حقوق و آزادی های خبر نگاران، در سال هزار و نهصد و هشتاد ونه تشکیل شد. این سازمان در فرانسه مستقر است، و در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد يونسکو به عنوان ناظر، در کمِيسيون آفريقاُيی حقوق بشر حضور و با سازمان دولت های امريکا همکاری نزديک دارد. همياری حقوقی و بشر دوستانه با روزنامه نگاران و روزنامه های قربانی سرکوب از جمله فعاليت های گزارشگران بدون مرز است. در طی سال ها فعاليت، گزارشگران بدون مرز، شبکه ی گسترده ای متشکل از صد ها نفر نماينده و همکار در سراسر جهان به وجود آورده است. با تلاش اين شبکه است که مجموعه ای از اطلاعات و اخبار درباره ی آزادی مطبوعات و وضعيت روزنامه نگاران در اختيار سازمان قرار می گيرد. و هر گاه روزنامه يا روزنامه نگاری در هر کجای جهان، مورد تهديد قرار گيرند، سازمان سريعا دخالت نموده و به افشای آن بپردازد.

گزارشگران بدون مرز معتقدند که : تلاش برای آزادی روزنامه نگاران زندانی يک مبارزه صنفی نيست. دفاع از آزادی اطلاع رساني و در عين حال دفاع از حق دانستن است. يادآور اين امر است که بدون آزادی مطبوعات، آزادی و بدون مطبوعات مستقل و کثرت گرا دمکراسی وجود ندارد، اين مبارزه بايد امر همگان باشد.

لینک : گزارشگران بدون مرز
گزارشگران بدون مرز
۵ دی ۱۳۹۳
گزارشگران بدون مرز
۲۸ اسفند ۱۳۹۱
گزارشگران بدون مرز
۱۵ دی ۱۳۹۱
گزارشگران بدون مرز
۱۳ تیر ۱۳۹۱
گزارشگران بدون مرز
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
گزارشگران بدون مرز
۲۴ فروردین ۱۳۹۱
گزارشگران بدون مرز
۲۲ اسفند ۱۳۹۰
گزارشگران بدون مرز
۱۸ بهمن ۱۳۹۰
گزارشگران بدون مرز
۵ بهمن ۱۳۹۰
گزارش‌گران بدون مرز
۲۶ آذر ۱۳۹۰
گزارشگران بدون مرز
۱۲ آذر ۱۳۹۰
گزارشگران بدون مرز
۲۳ آبان ۱۳۹۰
گزارشگران بدون مرز
۲۹ شهریور ۱۳۹۰
گزارشگران بدون مرز
۲۳ شهریور ۱۳۹۰
گزارشگران بدون مرز
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
گزارشگران بدون مرز
۱۸ خرداد ۱۳۸۹
گزارشگران بدون مرز
۲۵ بهمن ۱۳۸۷
گزارشگران بدون مرز
۱۲ بهمن ۱۳۸۶
گزارشگران بدون مرز
۱ مرداد ۱۳۸۶
سازمان گزارشگران بدون مرز
۱۲ بهمن ۱۳۸۵
گزارشگران بدون مرز
۱۲ بهمن ۱۳۸۴
گزارشگران بدون مرز
۱۳ بهمن ۱۳۸۳
گزارشگران بدون مرز
۱۱ دی ۱۳۸۲
گزارشگران بدون مرز
۱۲ بهمن ۱۳۸۱