بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

جمهوری اسلامی و حقوق بشر

این مجموعه به علل و موجبات نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته و به چهار بخش تقسیم شده است. بخش نخست شامل کتب و مقالات علمی و تحقیقی در مورد منشاء و چگونگی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی است. مطالب گرد آمده در این بخش در صورت امکان به طور کامل و در غیراین صورت، چکیده ای از آن‌ها به دو زبان فارسی و انگلیسی در دسترس خوانندگان قرار می گیرد. بخش دوم، گزیده هایی است از مواضع مسئولین جمهوری اسلامی درباره حقوق بشر که به تدریج به زبان انگلیسی نیز ترجمه و در اختیار همگان قرار خواهد گرفت. بخش سوم، اظهارات مقامات قضایی جمهوری اسلامی و اسناد قضایی این حکومت را در بر می گیرد که نشانگر کارکرد نظام حقوقی و نا هماهنگی بنیادی این نظام با اصول حقوق بشر و حقوق طبیعی انسان است. بخش چهارم به قوانین جمهوری اسلامی و تضاد آن با حقوق بشر اختصاص یافته است.

زیر مجموعه‌ها

مطالب این مجموعه: ۲۳
تازه‌ترین مطالب: ۳ آذر ۱۴۰۰
مطالب این مجموعه: ۶۴
تازه‌ترین مطالب: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲
مطالب این مجموعه: ۳۶
تازه‌ترین مطالب: ۲۱ دی ۱۴۰۲
مطالب این مجموعه: ۳۲
تازه‌ترین مطالب: ۱۴ آذر ۱۴۰۲