ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه ها

لادن، رویا، علیمحمد برومند
۲۹ فروردین ۱۳۹۷
بی‌بی‌سی فارسی
۵ اسفند ۱۳۹۶
آن اپلبام
۲۵ خرداد ۱۳۸۸
فرانسیس فوکویاما
۳۰ دی ۱۳۸۴