ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

نامه نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به گزارش ۱۹۹۴ در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران

سیروس ناصری
سازمان ملل متحد
۹ آبان ۱۳۷۳
نامه