بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

سازمان‌های بین المللی حقوق بشر

فدراسیون بین المللی حقوق بشر

فدراسیون بین المللی حقوق بشر برای احترام به تمامی حقوقی فعالیت می کند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده اند. هدف این فدراسیون حمایت از قربانیان، پیشگیری از نقض حقوق بشر و مجازات ناقضین حقوق بشر است.

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
بیژن بهاران
۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸
فدراسيون بین المللی جامعه های حقوق بشر
۲۶ آذر ۱۳۸۲
فدراسیون بین المللی حقوق بشر / ترجمه حزب دموکرات کردستان ایران
۹ مهر ۱۳۶۲