بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۱۰۱ – ۲۱۵۰ از ۲۵۸۷۴
اعدام: تيرباران؛ ۷ شهریور ۱۳۵۹؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ شهریور ۱۳۵۹؛ سنندج، استان کردستان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۹؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ شهریور ۱۳۵۹؛ آبادان، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ شهریور ۱۳۵۹؛ دزفول، استان خوزستان، ايران، زندان یونسکو
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ شهریور ۱۳۵۹؛ استان يزد، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ شهریور ۱۳۵۹؛ استان يزد، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ شهریور ۱۳۵۹؛ استان يزد، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ شهریور ۱۳۵۹؛ استان يزد، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ شهریور ۱۳۵۹؛ استان يزد، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ شهریور ۱۳۵۹؛ استان يزد، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ شهریور ۱۳۵۹؛ استان يزد، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ شهریور ۱۳۵۹؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۰ شهریور ۱۳۵۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ شهریور ۱۳۵۹؛ لنگرود، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ شهریور ۱۳۵۹؛ لنگرود، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ شهریور ۱۳۵۹؛ لنگرود، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ شهریور ۱۳۵۹؛ لنگرود، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ شهریور ۱۳۵۹؛ لنگرود، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ شهریور ۱۳۵۹؛ ماکو، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ شهریور ۱۳۵۹؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ شهریور ۱۳۵۹؛ چالوس، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ شهریور ۱۳۵۹؛ گنبد کاووس، استان مازندران، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۸ شهریور ۱۳۵۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۳۱ شهریور ۱۳۵۹؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱ مهر ۱۳۵۹؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۹؛ سوسنگرد، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۹؛ سوسنگرد، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۹؛ سوسنگرد، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۹؛ سوسنگرد، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۹؛ سوسنگرد، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۹؛ سوسنگرد، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۹؛ سوسنگرد، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۹؛ سوسنگرد، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۹؛ سوسنگرد، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۹؛ سوسنگرد، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۹؛ سوسنگرد، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۹؛ سوسنگرد، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۹؛ سوسنگرد، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۹؛ سوسنگرد، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۲ مهر ۱۳۵۹؛ سوسنگرد، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ مهر ۱۳۵۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ مهر ۱۳۵۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ مهر ۱۳۵۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ مهر ۱۳۵۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ مهر ۱۳۵۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ مهر ۱۳۵۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ مهر ۱۳۵۹؛ آبادان، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ آبان ۱۳۵۹؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ آبان ۱۳۵۹؛ آغاجاری، استان خوزستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.