بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۷۵۱ – ۱۸۰۰ از ۲۶۳۳۵
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ خرداد ۱۳۵۹؛ ايران، کرمان، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ خرداد ۱۳۵۹؛ ايران، کرمان، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ خرداد ۱۳۵۹؛ ايران، کرمان، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ خرداد ۱۳۵۹؛ ايران، کرمان، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ خرداد ۱۳۵۹؛ ايران، کرمان، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ خرداد ۱۳۵۹؛ ايران، کرمان، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ خرداد ۱۳۵۹؛ ايران، کرمان، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ خرداد ۱۳۵۹؛ ايران، کرمان، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ خرداد ۱۳۵۹؛ ايران، کرمان، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۴ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۴ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۸ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، شيروان، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ خرداد ۱۳۵۹ — تیر ۱۳۵۹؛ ايران، سنندج، استان کردستان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۰ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، اردبيل، استان اردبيل
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۰ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، خوی، استان آذربايجان غربی
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۰ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، خوی، استان آذربايجان غربی
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۰ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، خوی، استان آذربايجان غربی
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۰ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، خوی، استان آذربايجان غربی
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۰ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، خوی، استان آذربايجان غربی
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۰ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، خوی، استان آذربايجان غربی

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.