بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۵۱۰۱ – ۲۵۱۵۰ از ۲۵۳۶۴
اعدام: تيرباران؛ استان مرکزی، ايران، قم
اعدام: تيرباران؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ زندان شهربانی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بجنورد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ استان زنجان، ايران، زنجان
اعدام: تيرباران؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: تيرباران؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: نامشخص؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: تيرباران؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ استان کردستان، ايران، بانه
اعدام: تيرباران؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ استان گيلان، ايران، لاهيجان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ دیواندره، استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.