بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۰۵۱ – ۱۶۱۰۰ از ۲۶۳۰۴
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۷۶؛ گناباد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۷۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۱ مرداد ۱۳۷۶؛ کوی سنجک، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۱ مرداد ۱۳۷۶؛ کوی سنجک، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۱ مرداد ۱۳۷۶؛ کوی سنجک، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۱ مرداد ۱۳۷۶؛ کوی سنجک، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ مرداد ۱۳۷۶؛ عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ مرداد ۱۳۷۶؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ مرداد ۱۳۷۶؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ مرداد ۱۳۷۶؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ مرداد ۱۳۷۶؛ عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۸ مرداد ۱۳۷۶؛ دکان، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۸ مرداد ۱۳۷۶؛ دکان، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳۱ مرداد ۱۳۷۶؛ عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۰ شهریور ۱۳۷۶؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ شهریور ۱۳۷۶؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۷۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۷۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۷۶ — مهر ۱۳۷۶؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مرکزی تبریز
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ مهر ۱۳۷۶؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ مهر ۱۳۷۶؛ کاشان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ مهر ۱۳۷۶؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳ آبان ۱۳۷۶؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مهر ۱۳۷۶ — آبان ۱۳۷۶؛ قائنات، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ آبان ۱۳۷۶؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ آبان ۱۳۷۶؛ شاهرود، استان سمنان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ آذر ۱۳۷۶؛ همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ آذر ۱۳۷۶؛ شيراز، استان فارس، ايران، میدان شهدا
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آبان ۱۳۷۶ — آذر ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آبان ۱۳۷۶ — آذر ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ آبان ۱۳۷۶ — آذر ۱۳۷۶؛ ساری، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ آذر ۱۳۷۶؛ دکان، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۷۶؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۷۶؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۷۶؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۷۶؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۷۶؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۴ دی ۱۳۷۶؛ تهران، استان تهران، ايران، مرکز خرید گلستان، پاسداران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ ايلام، استان ايلام، ايران، زندان مرکزی
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ ساری، استان مازندران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.