بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۰۵۱ – ۱۶۱۰۰ از ۲۶۳۳۹
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ بهمن ۱۳۷۸؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۶ بهمن ۱۳۷۸؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۷۸؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ اسفند ۱۳۷۸؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱ فروردین ۱۳۷۹؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۷۹؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۷۹؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۷۹؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۷۹؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۷۹؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۷۹؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۹؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۹؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ خرداد ۱۳۷۹؛ سوسنگرد، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ خرداد ۱۳۷۹؛ سوسنگرد، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۱ خرداد ۱۳۷۹؛ يزد، استان يزد، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۷۹ — تیر ۱۳۷۹؛ کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۷۹ — تیر ۱۳۷۹؛ کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۷۹ — تیر ۱۳۷۹؛ کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ خرداد ۱۳۷۹ — تیر ۱۳۷۹؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ خرداد ۱۳۷۹؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ خرداد ۱۳۷۹؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ خرداد ۱۳۷۹؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ خرداد ۱۳۷۹؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ تیر ۱۳۷۹؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ تیر ۱۳۷۹؛ ميناب، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ تیر ۱۳۷۹؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ تیر ۱۳۷۹؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ تیر ۱۳۷۹؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ تیر ۱۳۷۹؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ تیر ۱۳۷۹؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ تیر ۱۳۷۹؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ مرداد ۱۳۷۹؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ مرداد ۱۳۷۹؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ مرداد ۱۳۷۹؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۷۹ — شهریور ۱۳۷۹؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۷۹؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۷۹؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۷۹؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۷۹ — مهر ۱۳۷۹؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۷۹ — مهر ۱۳۷۹؛ شهرضا، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ شهریور ۱۳۷۹؛ انديمشک، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ شهریور ۱۳۷۹؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ شهریور ۱۳۷۹؛ قزوين، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ شهریور ۱۳۷۹؛ قزوين، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲ مهر ۱۳۷۹؛ کوی سنجک، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ مهر ۱۳۷۹؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ مهر ۱۳۷۹؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ مهر ۱۳۷۹؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ مهر ۱۳۷۹؛ ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.