بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۶۵۱ – ۱۰۷۰۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: تيرباران؛ ۸ اسفند ۱۳۶۳؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ بجنورد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اسفند ۱۳۶۳ — فروردین ۱۳۶۴؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۳ — فروردین ۱۳۶۴؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اسفند ۱۳۶۳ — فروردین ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۶۳ — فروردین ۱۳۶۴؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ اسفند ۱۳۶۳؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ اسفند ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ اسفند ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ اسفند ۱۳۶۳؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ ساری، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: ؛ ۲۴ اسفند ۱۳۶۳؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ اسفند ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ فروردین، ۱۳۶۴؛ رودسر، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳ فروردین ۱۳۶۴؛ رودسر، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ فروردین ۱۳۶۴؛ رودسر، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳ فروردین ۱۳۶۴؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ قائم شهر، استان مازندران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۶۳ — اسفند ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اسفند ۱۳۶۳ — فروردین ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.