بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۶۵۱ – ۱۰۷۰۰ از ۲۵۴۱۰
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۴؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۴؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۴؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۴؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۴؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۴؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۴؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۴؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۴؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۴؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۴؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۴؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۴؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ خرداد ۱۳۶۴؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۳ خرداد ۱۳۶۴؛ استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ خرداد ۱۳۶۴؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۹ خرداد ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ خرداد ۹، ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ اردیبهشت ۱۳۶۴ — خرداد ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اردیبهشت ۱۳۶۴ — خرداد ۱۳۶۴؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ اردیبهشت ۱۳۶۴ — خرداد ۱۳۶۴؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۴ — تیر ۱۳۶۴؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ خرداد ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ خرداد ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ خرداد ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ خرداد ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ خرداد ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ خرداد ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ خرداد ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ خرداد ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۲۷، ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ خرداد ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۴؛ رودسر، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ تیر ۱۳۶۴؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ تیر ۱۳۶۴؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۷ تیر ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۴ — تیر ۱۳۶۴؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ خرداد ۱۳۶۴ — تیر ۱۳۶۴؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۶۴ — تیر ۱۳۶۴؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۴ — تیر ۱۳۶۴؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ خرداد ۱۳۶۴ — تیر ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۶۴؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۱۵، ۱۳۶۴؛ استان کردستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ تیر ۱۳۶۴؛ آستان اشرفيه، استان گيلان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ تیر ۱۳۶۴؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ تیر ۲۳، ۱۳۶۴؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۴ تیر ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۵ تیر ۱۳۶۴؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ مرداد ۱۳۶۴؛ بابل، استان مازندران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.