بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۱۰۰۱ – ۱۱۰۵۰ از ۲۶۲۹۹
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۵؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ اسفند ۱۳۶۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ اسفند ۱۳۶۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ اسفند ۱۳۶۵؛ سنندج، استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ فروردین ۱۳۶۶؛ استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اسفند ۱۳۶۵ — فروردین ۱۳۶۶؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ زندان شهربانی، باختران، استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ زندان شهربانی، باختران، استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۶؛ کوچه بارمهرزیگن، شماره ۱۶، وين، اتريش
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ خرداد ۱۳۶۶؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ خرداد ۱۳۶۶؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۶۶؛ میدان امید، سنندج، استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۶۶؛ میدان امید، سنندج، استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۶۶؛ میدان امید، سنندج، استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۶۶؛ میدان امید، سنندج، استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۶۶؛ میدان امید، سنندج، استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۷ تیر ۱۳۶۶؛ کراچی، پاکستان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۷ تیر ۱۳۶۶؛ کراچی، پاکستان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ تیر ۱۳۶۶؛ استانبول، ترکيه
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ تیر ۱۳۶۶؛ مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳ مرداد ۱۳۶۶؛ استانبول، ترکيه
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۳ مرداد ۱۳۶۶؛ منطقه لونت، استانبول، ترکيه
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۹ مرداد ۱۳۶۶؛ هتل ادل‌وایس، ژنو، سويس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ مرداد ۱۳۶۶؛ ايلام، استان ايلام، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ مهر ۱۳۶۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ مهر ۱۳۶۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ مهر ۱۳۶۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ مهر ۱۳۶۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ مهر ۱۳۶۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ مهر ۱۳۶۶؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۶۶؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۶۶؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۶۶؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۶۶؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۶۶؛ گرگان، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۶۶؛ گرگان، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۶۶؛ گرگان، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۶۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۶۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۶۶؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ مهر ۱۳۶۶؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ مهر ۱۳۶۶؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۰ مهر ۱۳۶۶؛ ومبلی، انگلستان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۰ مهر ۱۳۶۶؛ ومبلی، انگلستان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.