بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۰۰۵۱ – ۲۰۱۰۰ از ۲۶۳۲۵
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ بهمن ۱۳۹۰؛ کرج، استان البرز، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ بهمن ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی، قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ بهمن ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی، قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ بهمن ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی، قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ بهمن ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی، قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۳ بهمن ۱۳۹۰؛ شوش، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۰؛ زنجان، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰؛ درود، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۹۰؛ درود، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۰؛ تنکابن، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۰؛ ساری، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۰؛ کرج، استان البرز، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۰؛ شيروان، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۰؛ میدان فردوسی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۰؛ میدان فردوسی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی، قزوين، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی، قزوين، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۰؛ زندان مرکزی، قزوين، استان زنجان، ايران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۸ اسفند ۱۳۹۰؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ فروردین ۱۳۹۱؛ آران و بیدگل، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۹۱؛ طبس، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۹۱؛ طبس، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ فروردین ۱۳۹۱؛ زندان مرکزی، شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ فروردین ۱۳۹۱؛ زندان مرکزی، شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۱؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۱؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۱؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۱؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۱؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۱؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۱؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۱؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ فروردین ۱۳۹۱؛ زندان سمنان، سمنان، استان سمنان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ فروردین ۱۳۹۱؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ فروردین ۱۳۹۱؛ زندان اصفهان، اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۹۱؛ مرودشت، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.