بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۶۵۱ – ۱۵۷۰۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۴ دی ۱۳۷۲؛ ترکيه
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ دی ۱۳۷۲؛ اربيل، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ دی ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ دی ۱۳۷۲
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۷ دی ۱۳۷۲؛ سوئد
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳۰ دی ۱۳۷۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۸ بهمن ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۹ بهمن ۱۳۷۲؛ ترکيه
اعدام: سنگسار؛ ۱۱ بهمن ۱۳۷۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ دی ۱۳۷۲ — بهمن ۱۳۷۲؛ قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۱ بهمن ۱۳۷۲؛ حاجي آباد، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ بهمن ۱۳۷۲؛ سنگسار، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ بهمن ۱۳۷۲؛ سنگسار، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ بهمن ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ اسفند ۱۳۷۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۷۲ — اسفند ۱۳۷۲؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۷۲ — اسفند ۱۳۷۲؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۷۲ — اسفند ۱۳۷۲؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۷۲ — اسفند ۱۳۷۲؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: سنگسار؛ اسفند ۱۳۷۲ — فروردین ۱۳۷۳؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۷ اسفند ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ اسفند ۱۳۷۲؛ بحرکه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ اسفند ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۹ فروردین ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳ فروردین ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳ فروردین ۱۳۷۳؛ حلبچه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۸ فروردین ۱۳۷۳؛ پنجوين، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۷۳؛ اربيل، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۷۳؛ دربنديخان، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ خرداد ۱۳۷۳؛ اربيل، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ خرداد ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۷ خرداد ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳ تیر ۱۳۷۳؛ کپنهاگ، دانمارک
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳ تیر ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۱ تیر ۱۳۷۳؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح سرد؛ ۱۴ تیر ۱۳۷۳؛ تهران، استان تهران، ايران، پارک جنگلی چیتگر
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ تیر ۱۳۷۳؛ سليمانيه، عراق
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۷ تیر ۱۳۷۳؛ بوئنوس ايرس، آرژانتین

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.