بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۶۵۱ – ۱۵۷۰۰ از ۲۶۲۵۳
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۷ اسفند ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۷ اسفند ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۷ اسفند ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۸ اسفند ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۸ اسفند ۱۳۷۴؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اسفند ۱۳۷۴ — فروردین ۱۳۷۵؛ کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اسفند ۱۳۷۴ — فروردین ۱۳۷۵؛ کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۷۴ — فروردین ۱۳۷۵؛ شاهین دژ، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ فروردین ۱۳۷۵؛ کوی سنجک، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ فروردین ۱۳۷۵؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ فروردین ۱۳۷۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ فروردین ۱۳۷۵؛ کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۷۵ — اردیبهشت ۱۳۷۵؛ سروستان، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۷۵ — اردیبهشت ۱۳۷۵؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۷۵ — اردیبهشت ۱۳۷۵؛ میدان ولی عصر، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۵؛ هریس، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۸ خرداد ۱۳۷۵؛ پاريس، فرانسه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۷۵ — خرداد ۱۳۷۵؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۷۵ — خرداد ۱۳۷۵؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۷۵ — خرداد ۱۳۷۵؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۷۵؛ میدان فردوسی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۷۵؛ میدان فردوسی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ خرداد ۱۳۷۵؛ میدان فردوسی، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۸ خرداد ۱۳۷۵؛ رانیه، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲ تیر ۱۳۷۵؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲ تیر ۱۳۷۵؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ خرداد ۱۳۷۵ — تیر ۱۳۷۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ خرداد ۱۳۷۵ — تیر ۱۳۷۵؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۷۵ — تیر ۱۳۷۵؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۷۵ — تیر ۱۳۷۵؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ خرداد ۱۳۷۵ — تیر ۱۳۷۵؛ زرين شهر، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ خرداد ۱۳۷۵ — تیر ۱۳۷۵؛ زرين شهر، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ خرداد ۱۳۷۵ — تیر ۱۳۷۵؛ همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ خرداد ۱۳۷۵ — تیر ۱۳۷۵؛ همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ خرداد ۱۳۷۵ — تیر ۱۳۷۵؛ همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ خرداد ۱۳۷۵ — تیر ۱۳۷۵؛ همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ خرداد ۱۳۷۵ — تیر ۱۳۷۵؛ همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ خرداد ۱۳۷۵ — تیر ۱۳۷۵؛ همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ خرداد ۱۳۷۵ — تیر ۱۳۷۵؛ همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ خرداد ۱۳۷۵ — تیر ۱۳۷۵؛ همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ خرداد ۱۳۷۵ — تیر ۱۳۷۵؛ همدان، استان همدان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.