بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۵۵۱ – ۱۵۶۰۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ اربيل، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ اربيل، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ پنجوين، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۱ — ۱۳۷۲؛ رانیه، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ دی ۱۳۷۱؛ بيرجند، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ دی ۱۳۷۱؛ عراق
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ دی ۱۳۷۱؛ ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ دی ۱۳۷۱؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۳ دی ۱۳۷۱؛ سليمانيه، عراق
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۸ اسفند ۱۳۷۱؛ کراچی، پاکستان
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۸ اسفند ۱۳۷۱؛ کراچی، پاکستان
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۹ اسفند ۱۳۷۱؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۹ اسفند ۱۳۷۱؛ سليمانيه، عراق
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۵ اسفند ۱۳۷۱؛ میدان آلبا، رم، ايتاليا
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اسفند ۱۳۷۱ — فروردین ۱۳۷۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اسفند ۱۳۷۱ — فروردین ۱۳۷۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ فروردین ۱۳۷۲؛ اربيل، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ فروردین ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۷۲؛ سيرجان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۷۲؛ سيرجان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۷۲؛ سيرجان، استان کرمان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۷۲؛ سيرجان، استان کرمان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۷۲ — خرداد ۱۳۷۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۶ خرداد ۱۳۷۲؛ کراچی، پاکستان
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۶ خرداد ۱۳۷۲؛ کراچی، پاکستان
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۷۲ — شهریور ۱۳۷۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۹ تیر ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ تیر ۱۳۷۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ تیر ۱۳۷۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ تیر ۱۳۷۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ تیر ۱۳۷۲؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳۱ تیر ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۳۱ تیر ۱۳۷۲؛ رانیه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۶ مرداد ۱۳۷۲؛ رانیه، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ مرداد ۱۳۷۲؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ مرداد ۱۳۷۲؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ مرداد ۱۳۷۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، حیاط شعبه یک دادگاه جزایی
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ مرداد ۱۳۷۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، حیاط شعبه یک دادگاه جزایی
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۶ شهریور ۱۳۷۲؛ آلتینداغ، آنکارا، ترکيه
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۷۲ — شهریور ۱۳۷۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۲ شهریور ۱۳۷۲؛ آنکارا، ترکيه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۷۲؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، میدان قیام
اعدام: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۹ شهریور ۱۳۷۲؛ سوران (ديانا)، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲؛ حلبچه، عراق
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ مهر ۱۳۷۲؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ مهر ۱۳۷۲؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ مهر ۱۳۷۲؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ شهریور ۱۳۷۲ — مهر ۱۳۷۲؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ مهر ۱۳۷۲؛ رانیه، عراق

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.