بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۹۶۵۱ – ۹۷۰۰ از ۲۶۲۴۴
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۲؛ زندان قصر، تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۱ اسفند ۱۳۶۲؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ اسفند ۱۳۶۲؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ اسفند ۱۳۶۲؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ اسفند ۱۳۶۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ اسفند ۱۳۶۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ فروردین ۱۳۶۳؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۶ شهریور ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۳؛ کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۳؛ لنگرود، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۳؛ کرج، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ اردیبهشت، ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۳؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ اردیبهشت، ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۳؛ رشت، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۳؛ رشت، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ فروردین ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲ فروردین ۱۳۶۳؛ ممسنی، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳ فروردین ۱۳۶۳؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ فروردین ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اسفند ۱۳۶۲ — فروردین ۱۳۶۳؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۱ فروردین ۱۳۶۳؛ مريوان، استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۱ فروردین ۱۳۶۳؛ استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۱ فروردین ۱۳۶۳؛ استان کردستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ اسفند ۱۳۶۲ — فروردین ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ اسفند ۱۳۶۲ — فروردین ۱۳۶۳؛ باختران، استان باختران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ فروردین ۱۳۶۳ — اردیبهشت ۱۳۶۳؛ رودبار، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳ فروردین ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۴ فروردین ۱۳۶۳؛ رودسر، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ فروردین ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ فروردین ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ فروردین ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.