بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۴۵۱ – ۱۵۵۰۰ از ۲۶۳۲۵
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۶ آذر ۱۳۷۰؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۹ آذر ۱۳۷۰؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۰ — ۱۳۷۱؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۰ — ۱۳۷۱؛ عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳۷۰ — ۱۳۷۱؛ رانیه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۹ دی ۱۳۷۰؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۹ دی ۱۳۷۰؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۹ دی ۱۳۷۰؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۲ دی ۱۳۷۰؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه دیگر اعدام فراقضایی؛ ۹ بهمن ۱۳۷۰؛ پنار، یالوا، ترکيه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۸ اسفند ۱۳۷۰؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۰ خرداد ۱۳۷۱؛ عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ خرداد ۱۳۷۱؛ عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ خرداد ۱۳۷۱؛ حلبچه، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ خرداد ۱۳۷۱؛ زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ خرداد ۱۳۷۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ خرداد ۱۳۷۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۰ خرداد ۱۳۷۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: قتل/ کشته شدن بوسیله یک گروه؛ ۲۷ خرداد ۱۳۷۱؛ قم، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۷ خرداد ۱۳۷۱؛ اربيل، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۹ تیر ۱۳۷۱؛ حلبچه، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۷۱ — شهریور ۱۳۷۱؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۰ تیر ۱۳۷۱؛ خیابان کاریزه وشک، سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ تیر ۱۳۷۱؛ حلبچه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳۰ تیر ۱۳۷۱؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح سرد؛ ۱۸ مرداد ۱۳۷۱؛ خیابان ریمن، پلاک ۶۱، بن، آلمان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳۰ مرداد ۱۳۷۱؛ پاوه، استان کرمانشاه، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۶ شهریور ۱۳۷۱؛ خیابان پراگر، برلن، آلمان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۶ شهریور ۱۳۷۱؛ خیابان پراگر، برلن، آلمان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۶ شهریور ۱۳۷۱؛ خیابان پراگر، برلن، آلمان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۶ شهریور ۱۳۷۱؛ خیابان پراگر، برلن، آلمان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ مهر ۱۳۷۱؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ مهر ۱۳۷۱؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ مهر ۱۳۷۱؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ مهر ۱۳۷۱؛ پنجوين، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ مهر ۱۳۷۱؛ پنجوين، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ مهر ۱۳۷۱؛ پنجوين، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ مهر ۱۳۷۱؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۶ مهر ۱۳۷۱؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۷ مهر ۱۳۷۱؛ حلبچه، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مهر ۱۳۷۱ — آبان ۱۳۷۱؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۳ آبان ۱۳۷۱؛ روستای باریکه، سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ آذر ۱۳۷۱؛ عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام فراقضایی نامشخص؛ ۶ دی ۱۳۷۱؛ کوچه اوزلم - پلاک ۴۸، قاضی‌کوی، استانبول، ترکيه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آذر ۱۳۷۱ — دی ۱۳۷۱؛ زندان زاهدان، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.