بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۶۳۵۱ – ۱۶۴۰۰ از ۲۶۳۳۵
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ ايران، استان لرستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ ايران، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ ايران، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ تیر ۱۳۸۰ — مرداد ۱۳۸۰؛ ايران، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ تیر ۱۳۸۰؛ ايران، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۳ تیر ۱۳۸۰؛ تاجیکستان، دوشنبه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ تیر ۱۳۸۰؛ ايران، زندان مرکزی، ايلام، استان ايلام
نحوه کشته‌شدن: سنگسار؛ ۲۰ تیر ۱۳۸۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ تیر ۱۳۸۰؛ ايران، ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۰؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۰؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۰؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۰؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۰؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۰؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۰؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۰؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۰؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۰؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۰؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ تیر ۱۳۸۰؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۰ مرداد ۱۳۸۰؛ ايران، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۰ مرداد ۱۳۸۰؛ ايران، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۰ مرداد ۱۳۸۰؛ ايران، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۰ مرداد ۱۳۸۰؛ ايران، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۰ مرداد ۱۳۸۰؛ ايران، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ مرداد ۱۳۸۰؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ مرداد ۱۳۸۰؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ مرداد ۱۳۸۰؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ مرداد ۱۳۸۰؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ مرداد ۱۳۸۰؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ مرداد ۱۳۸۰؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ مرداد ۱۳۸۰؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ مرداد ۱۳۸۰؛ ايران، سمنان، استان سمنان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ مرداد ۱۳۸۰؛ ايران، سمنان، استان سمنان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ مرداد ۱۳۸۰؛ ايران، سمنان، استان سمنان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ مرداد ۱۳۸۰؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۸۰؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ شهریور ۱۳۸۰؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۸۰؛ ايران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۷ شهریور ۱۳۸۰؛ ايران، قم، استان مرکزی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ شهریور ۱۳۸۰؛ ايران، بندرعباس، استان هرمزگان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ شهریور ۱۳۸۰؛ ايران، زندان مهاباد، مهاباد، استان آذربايجان غربی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ شهریور ۱۳۸۰؛ ايران، شميرانات، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ شهریور ۱۳۸۰؛ ايران، شميرانات، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ شهریور ۱۳۸۰؛ ايران، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۸۰؛ ايران، زندان قصر، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مهر ۱۳۸۰ — آبان ۱۳۸۰؛ ايران، ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.