بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۰۰۱ – ۲۰۵۰ از ۲۶۱۵۸
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۵۹؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۵۹؛ سر پل ذهاب، استان باختران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۵۹؛ سر پل ذهاب، استان باختران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۵۹؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۵۹؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ مرداد ۱۳۵۹؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ مرداد ۱۳۵۹؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ مرداد ۱۳۵۹؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ مرداد ۱۳۵۹؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مرداد ۱۳۵۹؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مرداد ۱۳۵۹؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مرداد ۱۳۵۹؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مرداد ۱۳۵۹؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ مرداد ۱۳۵۹؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ مرداد ۱۳۵۹؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ مرداد ۱۳۵۹؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ مرداد ۱۳۵۹؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ مرداد ۱۳۵۹؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ مرداد ۱۳۵۹؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ مرداد ۱۳۵۹؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ مرداد ۱۳۵۹؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مرداد ۱۳۵۹؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مرداد ۱۳۵۹؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ خميني شهر، استان اصفهان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ استهبان، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ تیر ۱۳۵۹ — مرداد ۱۳۵۹؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: سنگسار؛ ۱۰ مرداد ۱۳۵۹؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۰ مرداد ۱۳۵۹؛ استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۱ مرداد ۱۳۵۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۱ مرداد ۱۳۵۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.