بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۷۲۰۱ – ۱۷۲۵۰ از ۲۶۳۰۹
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ دی ۱۳۸۵؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ دی ۱۳۸۵؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
اعدام: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۲۷ دی ۱۳۸۵؛ حکاری، ترکيه
اعدام: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۲۷ دی ۱۳۸۵؛ حکاری، ترکيه
اعدام: ناپدید‌شدن اجباری؛ ۲۷ دی ۱۳۸۵؛ حکاری، ترکيه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ دی ۱۳۸۵؛ شيروان، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ بهمن ۱۳۸۵؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
اعدام: حلق آویز؛ ۴ بهمن ۱۳۸۵؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
اعدام: حلق آویز؛ ۴ بهمن ۱۳۸۵؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
اعدام: حلق آویز؛ ۴ بهمن ۱۳۸۵؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
اعدام: حلق آویز؛ ۵ بهمن ۱۳۸۵؛ نطنز، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۸۵؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۸۵؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۸۵؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۸۵؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۸۵؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۸۵؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۸۵؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۸۵؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ بهمن ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ اسفند، ۱۳۸۵؛ تربت حيدريه، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ اسفند ۱۳۸۵؛ طبس، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اسفند ۱۳۸۵؛ نقده، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان نقده
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اسفند ۱۳۸۵؛ قم، استان قم، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۸۵؛ اردبيل، استان اردبيل، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۵؛ ورامين، استان تهران، ايران، زندان ورامین
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۵؛ ورامين، استان تهران، ايران، زندان ورامین
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۵؛ ورامين، استان تهران، ايران، زندان ورامین
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۵؛ ورامين، استان تهران، ايران، زندان ورامین
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۸۵؛ ورامين، استان تهران، ايران، زندان ورامین
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۸۵؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اسفند ۱۳۸۵؛ ميناب، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اسفند ۱۳۸۵؛ ميناب، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اسفند ۱۳۸۵؛ تنکابن، استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ اسفند ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ اسفند ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۸۵؛ سنندج، استان کردستان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۸۶؛ اراک، استان مرکزی، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۸۶؛ اراک، استان مرکزی، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۸۶؛ اراک، استان مرکزی، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ فروردین ۱۳۸۶؛ تکاب، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۸۶؛ کرمان، استان کرمان، ايران، گلباف
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ فروردین ۱۳۸۶؛ رودبار، استان گيلان، ايران، منجیل

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.